Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Správce osobních údajů

Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Malá, IČ: 60607106 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje na správce jsou:
Adresa: Pomněnková 528, 252 43 Průhonice
Email: info@bytovaromance.cz
Telefon: 734 385 600

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Právní podklady ke zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Národní předpisy mohou v některých případech stanovit odlišná pravidla, která upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Správce zpracovává Vaše identifikační (fakturační) a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (dodací údaje, e-mail a telefon slouží k dodání zásilky a informování o stavu objednávky). Jedná se o osobní údaje, které jste nám poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob (např. zasílací adresa třetí osoby), je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. 

 

III. Důvod zpracování osobních údajů

a) Zákonným důvodem jsou údaje nutné k plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. Jiné osobní údaje nám sdělovat nemusíte, nejsou nezbytně nutné k plnění kupní smlouvy. Pokud se však rozhodnete nám je sdělit, můžeme pro Vás udělat více. 

b) Při zodpovězení Vašich dotazů či řešení vzniklých potíží používáme Vaše osobní údaje, abychom věděli koho máme kontaktovat. V případě řešení reklamací např. s dopravcem mohou být Vaše údaje předány třetí osobě. 

c) Pomocí vyplněných údajů Vás můžeme kontaktovat o stavu objednávky telefonicky, SMS či e-mailem. 

d) Zasílání obchodních či jiných marketingových sdělení, která jsou zasílaná na e-mailem na základě Vašeho souhlasu. Doba uložení Vašich osobních údajů je určená dobou trvání oprávněného zájmu správce ode dne registrace k odběru reklamních sdělení. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování. Tento souhlas můžete kdykoliv zrušit přímo ve Vašem uživatelském účtu v editaci profilu nebo písemně na info@bytovaromance.cz. Poskytnutí Vašich osobních údajů k těmto potřebám není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření kupní smlouvy. Pro marketingové účely můžeme shromažďovat zároveň IP adresu, historii objednávek a informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěvy, zobrazené odkazy).

 

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

a) Dopravce
Ke správnému doručení je potřeba předávat dopravci tyto údaje jméno, příjmení, dodací adresa. Dále se jedná o telefon a e-mail, kam Vás kontaktuje o termínu dodání. Tyto údaje předáváme podle Vaší objednávky, v které jste je vyplnili. V případě, že se jedná o zásilku na dobírku, tak přepravci předáváme i tuto informaci včetně čísla faktury, případně čísla objednávky. Dopravce je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje pouze k účelu doručení zásilky, a poté údaje vymazat. 

b) Smluvní partner a dopravce
V případě objednání zboží, které pro nás uskladňuje náš smluvní partner, předáváme mu údaje potřebné k doručení. Jedná se o jméno, příjmení, dodací adresu, telefon a e-mail. Náš smluvní partner tyto informace dále poskytuje dopravci, aby bylo možné vám zásilku dodat. Smluvní partner i dopravce jsou povinni tyto údaje použít pouze ke skladování / dodání zboží, a poté je bezodkladně vymazat. 

c) Platební brána
Prozatím nepoužíváme žádnou platební bránu.

d) Státní orgány
Příjemcem osobních údajů mohou být orgány státní správy (např. finanční úřad) či státní moci (např. policie), kdy nám uloží povinnost, abychom jim Vaše osobní údaje předali. V případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokát). 

e) Jiní smluvní partneři
Mezi další smluvní partnery patří společnosti zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. účetní firma). Dále partneři zajišťující marketingové služby 
(www.heureka.cz, www.google.cz, www.zbozi.cz, www.facebook.cz).

 

V. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. Dále po dobu nutnou pro účely archivování dle příslušných obecně závazných právních předpisů (např. u daňových dokladů je touto dobou minimálně 10 let). Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž jste udělili souhlas, a to nejdéle po dobu 3 let. 

 

VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako správce osobních údajů máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR..

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Své údaje můžete také kontrolovat či opravovat po přihlášení do  svého uživatelského účtu na: https://www.bytovaromance.cz/login/?backTo=%2F. V případě žádosti o výmaz Vašich osobních údajů je nutné počítat s tím, že některé dokumenty musí být uchovávány dle zákona (např. faktury či dobropisy). Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. I v těchto podmínkách. 

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Budeme však rádi, pokud jakékoliv odchylky budete nejdříve řešit s námi. Můžete nás kontaktovat na info@bytovaromance.cz či +420 734 385 600. 

Nemáte povinnost své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Velmi nám záleží na ochraně Vašich dat a z tohoto důvodu máme zavedená jak vhodná technická (zabezpečená datová uložiště a uložiště osobních údajů v listinné podobě), tak organizační opatření (k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby). V oblasti zabezpečení osobních údajů provádíme pravidelné kontroly a aktualizace bezpečnostních opatření.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.bytovaromance.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19. 10. 2018.